PRIVACYBELEID VAN STELLING-ONLINE.BE

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stelling-online.be verwerkt van haar klanten.

Indien je een bestelling plaatst bij Stelling-online.be, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stelling-online.be
De verantwoordelijke is bereikbaar via info@stelling-online.be / +32(0)474436693

2. Welke gegevens verwerkt Stelling-online.be en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw bestelling worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam
            b) adresgegevens
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)


2.2       Stelling-online.be verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: afhandelen van de bestelling, facturatie.

2.3       Stelling-online.be kan deze gegevens doorgeven aan zijn vaste transportfirma, teneinde de bestelde goederen op het juiste adres af te leveren. Deze transportfirma bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

E-mail berichtgeving:

Stelling-online.be gebruikt je naam en e-mailadres enkel en alleen om orderbevestigingen te sturen, alsook info te verstrekken met betrekking tot uw bestellingen.

 

3. Bewaartermijnen

Stelling-online.be bewaart je naam en adresgegevens maximum 7jaar, teneinde te voldoen aan de wetgeving betreffende bewaring van boekhoudkundige verantwoordingsstukken.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stelling-online.be passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stelling-online.be gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de klantenadministratie van Stelling-online.be kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stelling-online.be zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de klantenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stelling-online.be je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenadministratie info@Stelling-online.be

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.